ANKARA ÜNİVERSİTESİ KADIN PLATFORMU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Üniversitesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin sorunlarını belirlemek, çözüm üretmek, üniversite-şehir işbirliğini sağlamak için, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kapsamında eğitimler düzenlemek, vakıf ve platformlarla eşgüdümlü çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatolüğü’nün çalışma ilkelerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul, esas ve ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14. maddesi temel alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge’de geçen,

a)      Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni,

b)      Senato: Ankara Üniversitesi Senatosu’nu,

c)      Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörü’nü,

d)      Rektör Yardımcısı: Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nün bağlı olduğu, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Rektörlük arasındaki idari bağlantıyı ve iletişimi sağlayacak Rektör Yardımcısı’nı,

e)      AÜKPK: Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nü,

f)        Koordinatör: AÜKPK’yi yönetecek, yürütme kuruluna başkanlık edecek, danışma kuruluna kendisi veya yürütme kurulu üyelerinden görevlendireceği kişinin başkanlık etmesini sağlayacak, Üniversite kadın öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek bir öğretim üyesini,

g)      Koordinatör Yardımcıları: AÜKPK Yürütme Kurulu üyeleri arasından Koordinatör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesini,

h)      AÜKPK Yürütme Kurulu: AÜKPK’nın yönetimini Koordinatör başkanlığında gerçekleştirecek olan, Rektör tarafından Ankara Üniversitesi kadın öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek yedi öğretim üyesini,

i)        AÜKPK Danışma Kurulu: AÜKPK Yürütme Kurulu’na öneriler vermek ve aldığı kararlar ile yönlendirmek, çalışma gruplarını eşgüdümlemek amacıyla bir Üniversite öğrenci temsilcisi, bir Üniversite idari personel temsilcisi ve Koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenen Üniversite dışından bir sosyal sorumluluk proje gönüllüsü ile Ankara Üniversitesinde yer alan fakülte, konservatuvar ve yüksekokul çalışanları arasından görevlendirilecek birer öğretim elemanı temsilcisinden oluşur.

j)        AÜKPK Çalışma Grupları: AÜKPK Danışma Kurulu’nda yer alan ilgili fakülte ve yüksek okul temsilcis(ler)i tarafından akademik, idari personel ve öğrenciler arasından belirlenerek, Koordinatör tarafından görevlendirilecek en az üç kişiyi,

k)      AÜKPK Sekretaryası: Rektörlükte Rektör Yardımcısı tarafından oluşturulacak en az bir idari personelden oluşan birimi,

l)        STK : Sivil Toplum Kuruluşları’nı  , ifade eder.

 AÜKPK Koordinatörlüğün Yönetim Organları

 Madde 5- Koordinatörlüğün yönetim organları şunlardır:

a)     Koordinatör

b)     AÜKPK Yürütme Kurulu

c)     AÜKPK Danışma Kurulu

d)     AÜKPK Çalışma Grupları

Koordinatör

Madde 6- Koordinatör AÜKPK’nın yönetimini sağlamak amacıyla yapılması gereken tüm işlerden sorumlu kişidir.

Koordinatör, katılamadığı zamanlarda bir koordinatör yardımcısı başkanlığında AÜKPK Danışma Kurulu her üç ayda bir toplanarak koordinatörlüğün çalışması ve üç aylık süreler içinde yapılacak etkinlik konusunda önerilerini bir rapor olarak hazırlar.

Yürütme Kurulu

Madde 7- Yürütme Kurulu ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda karar yeter sayısı salt çoğunluk olup, eşitlik halinde toplantıya başkanlık eden Koordinatör veya Koordinatör Yardımcısının oyu belirleyici olur.

AÜKPK Yürütme Kurulu koordinatör veya görevlendireceği koordinatör yardımcısı başkanlığında ayda bir toplanır ve AÜKPK Danışma Kurulunun hazırladığı raporu da dikkate alarak çalışma programı hazırlayarak belirlenen etkinlikleri AÜKPK Çalışma Gruplarını da eşgüdümlemek ve gerekli hallerde Üniversite personel ve öğrencilerinden destek alarak yürütür.

AÜKPK Yürütme Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmadan üç kez üst üste katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer.Üyeliği sona eren üyenin yerine Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulu

Madde 8- AÜKPK Danışma Kurulu, ayda bir koordinatör veya görevlendireceği koordinatör yardımcısı başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

AÜKPK Çalışma Grupları ile ilgili Danışma Kurulu üyesi olan öğretim üyesinin koordinatörlüğünde karar alınan çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla etkinlikleri yürütür.

Danışma Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde toplantıya başkanlık eden Koordinatör veya Koordinatör Yardımcısının oyu belirleyici olur.

AÜKPK Danışma Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmadan üç kez üst üste katılmayan üyenin Danışma Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği sona eren üyenin yerine Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirir.

Çalışma Grupları

Madde 9- Her eğitim öğretim yılının başlangıcında Çalışma Grupları Danışma Kurulu Üyeleri tarafından yeniden belirlenir. AÜKPK Çalışma Grupları altı ayda bir ilgili bölümün Danışma Kurulu üyesi ile öğretim üyes(ler)i başkanlığında toplanır ve çalışmalarını planlar. AÜKPK Çalışma Gruplarının faaliyetleri her altı ayda bir, ilgili öğretim üyes(ler)i tarafından Koordinatöre bir raporla sunulur. Bu rapordaki görüş ve öneriler AÜKPK Danışma Kurulu tarafından karar alma sürecinde dikkate alınır.

AÜKPK Görev ve Sorumlulukları

Madde 10- AÜKPK Yürütme Kurulu, kuruluş amaçları doğrultusunda, AÜKPK Danışma Kurulu tarafından alınacak kararlar ve öneriler doğrultusunda her tür etkinliği yürütmeye yetkilidir.

AÜKPK Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Ankara Üniversitesindeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin sorunlarını ve eğitim gereksinimlerini belirleyici ve çözüm bulmayı sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  2. Sorunları çözebilmek için Üniversite Rektörlüğü, ilgili birim, kurum ve kuruluş nezdinde girişimler gerçekleştirmek,
  3. Amacı doğrultusunda toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
  4. Ankara başta olmak üzere ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinde bilinçlendirme amacıyla etkinlik ve eğitim düzenlemek,
  5. Kadın hakları konusunda toplumu daha duyarlı kılacak ve hakların uygulamaya geçirilmesini destekleyecek etkinlik planlamak ve yapmak,
  6. Amaçları doğrultusunda resmi ve özel kurum, STK’ları ile eş güdümü sağlamak, gerekli hallerde işbirliğine girmek ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
  7. Bu çalışmalarda görev alan ve katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi vermek.
  8. Üniversitemizde her yıl yapılan uyum programı içinde, öğrencilere Kadın Platformu’nun tanıtımını yapmak.

 

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından 03-12-2013 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.