ANKARA ÜNİVERSİTESİ KADIN PLATFORMU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 Amaç  

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Üniversitesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin sorunlarını belirlemek, çözüm üretmek, üniversite-şehir işbirliğini sağlamak için, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık yaratmak üzere toplantı, kurs, seminer, eğitim vb. etkinlikler düzenlemek, vakıf ve platformlarla eşgüdümlü çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nün çalışma ilkelerini düzenlemektir. 

Kapsam              

Madde 2- Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul, esas ve ilkelerini kapsar.

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14. maddesi temel alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönerge’de geçen,                                                                              

 1. Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni,
 2. Senato: Ankara Üniversitesi Senatosu’nu,
 3. Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörü’nü,
 4. Rektör Yardımcısı: Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nün bağlı olduğu, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Rektörlük arasındaki idari bağlantıyı ve iletişimi sağlayacak Rektör Yardımcısı’nı,
 5. AÜKPK: Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü’nü,
 6. Koordinatör: AÜKPK’yi yönetecek, yürütme kuruluna başkanlık edecek, danışma kuruluna kendisi veya yürütme kurulu üyelerinden görevlendireceği kişinin başkanlık etmesini sağlayacak, Üniversite kadın öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek bir öğretim üyesini,
 7. Koordinatör Yardımcıları: AÜKPK Yürütme Kurulu üyeleri arasından Koordinatör tarafından görevlendirilecek üç öğretim üyesini,”
 8. AÜKPK Yürütme Kurulu: AÜKPK’nın yönetimini Koordinatör başkanlığında gerçekleştirecek olan, Rektör tarafından Ankara Üniversitesi kadın öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek yedi öğretim üyesini,
 9. AÜKPK Danışma Kurulu: AÜKPK Yürütme Kurulu’na öneriler vermek ve aldığı kararlar ile yönlendirmek, çalışma gruplarını eşgüdümlemek amacıyla, Koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenen Üniversitemizde yer alan fakülte, enstitü, konservatuvar ve yüksekokul çalışanları arasından görevlendirilecek birer öğretim elemanı temsilcisi, bir Üniversite araştırma görevlileri temsilcisi, bir Üniversite öğrenci temsilcisi, bir Üniversite idari personel temsilcisi ve Üniversite dışından bir sosyal sorumluluk projesi gönüllüsünden oluşur.
 10. AÜKPK Sekretaryası: Rektörlükte Rektör Yardımcısı tarafından oluşturulacak en az bir idari personelden oluşan birimi,
 11. STK : Sivil Toplum Kuruluşları’nı ifade eder.     
 
AÜKPK Koordinatörlüğünün Yönetim Organları

 Madde 5- Koordinatörlüğün yönetim organları şunlardır:

 1. Koordinatör 
 2. AÜKPK Yürütme Kurulu 
 3. AÜKPK Danışma Kurulu
 4. AÜKPK Çalışma Grupları
  
 
Koordinatör  

   Madde 6- Koordinatör AÜKPK’nın yönetimini sağlamak amacıyla yapılması gereken tüm işlerden sorumlu kişidir.

    Koordinatör, katılamadığı zamanlarda bir koordinatör yardımcısı başkanlığında AÜKPK Danışma Kurulu her üç ayda bir toplanarak koordinatörlüğün çalışması ve üç aylık süreler içinde yapılacak etkinlik konusunda önerilerini bir rapor olarak hazırlar.

Yürütme Kurulu 

 

Madde 7- Yürütme Kurulu ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır.

Toplantı tarihi, yeri ve saati Koordinatör veya yokluğunda Koordinatör Yardımcısı tarafından belirlenir.

Toplantıda karar yeter sayısı salt çoğunluk olup, eşitlik halinde toplantıya başkanlık eden Koordinatör veya Koordinatör Yardımcısının oyu belirleyici olur.

Danışma Kurulu 

Madde 8 – AÜKPK Danışma Kurulu, üç aydan fazla olmamak üzere tercihen ayda bir koordinatör veya görevlendireceği koordinatör yardımcısı başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

Madde 9- AÜKPK Yürütme ve Danışma Kurulları toplantılarına haklı bir mazereti olmadan üç kez üst üste katılmayan üyenin Kurul üyeliği düşer.

Üyeliği düşen veya hangi nedenle olursa olsun AÜKPK Yürütme ve Danışma Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. 

Çalışma Grupları

Madde 10 – Her eğitim öğretim yılının başlangıcında Çalışma Grupları, Danışma Kurulu Üyeleri tarafından yeniden belirlenir. AÜKPK Çalışma Grupları altı ayda bir ilgili bölümün Danışma Kurulu üyesi ile öğretim üyes(ler)i başkanlığında toplanır ve çalışmalarını planlar. AÜKPK Çalışma Gruplarının etkinlikleri her altı ayda bir, ilgili öğretim üyes(ler)i tarafından Koordinatöre bir raporla sunulur. Bu rapordaki görüş ve öneriler AÜKPK Danışma Kurulu tarafından karar alma sürecinde dikkate alınır.

AÜKPK Görev ve Sorumlulukları 

Madde 11 – AÜKPK Yürütme Kurulu, kuruluş amaçları doğrultusunda,  AÜKPK Danışma Kurulu tarafından alınacak kararlar ve öneriler doğrultusunda her tür etkinliği yürütmeye yetkilidir.

AÜKPK Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a) Ankara Üniversitesindeki akademik ve idari personel ile öğrencilerin sorunlarını ve eğitim gereksinimlerini belirleyici ve çözüm bulmayı sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 2. b) Sorunları çözebilmek için Üniversite Rektörlüğü, ilgili birim, kurum ve kuruluş nezdinde girişimler gerçekleştirmek,
 3. c) Amacı doğrultusunda toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

ç) Ankara başta olmak üzere ülkemizin tamamında toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda bilinçlendirme amacıyla etkinlik ve eğitim düzenlemek,

 1. d) Kadın hakları konusunda toplumu daha duyarlı kılacak ve hakların uygulamaya geçirilmesini destekleyecek etkinlik planlamak ve yapmak,
 2. e) Amaçları doğrultusunda resmi ve özel kurum, STK’ları ile eş güdümü sağlamak, gerekli hallerde işbirliğine girmek ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek,
 3. f) Bu çalışmalarda görev alan ve katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi vermek,
 4. g) Üniversitemizde her yıl yapılan uyum programı içinde, öğrencilere Kadın Platformu’nun tanıtımını yapmak.” 
Yürürlük

Madde 12- Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 13- Bu Yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.